HCL nr. 162 din 29.06.2018

0
HCL nr. 162 din 29.06.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICOECONOMICE ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI:

„CONSTRUCŢIA ŞI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE PREŞCOLARĂ ÎN MUNICIPIUL ROMAN”

Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritate de investiţii 10.1: Investiţiile în educaţie, şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv Specific 10.1: Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului Apel dedicat învăţământului antepreşcolar şi preşcolar

H O T Ă R Â R E

Nr. 162 din 29.06.2018

Analizând expunerea de motive nr. 12443 din 28.06.2018 înaintată de Primarul Municipiului Roman şi Raportul de specialitate nr.12444 din 28.06.2018 al Serviciului „Managementul Proiectelor”,

Văzând avizul favorabil nr. 86 din 29.06.2018 al Comisiei buget – finanţe, avizul favorabil nr. 162 din 29.06.2018 al Comisiei juridice şi avizul de legalitate nr. 12477 din 29.06.2018 al Secretarului Municipiului Roman;

Având în vedere apelul de proiecte dedicat învăţământului profesional şi tehnic şi învăţării pe tot parcursul vieţii, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritatea de investiţii 10.1: Investiţiile în educaţie, şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv Specific 10.1: Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special
pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învăţământului antepreşcolar şi preşcolar;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 1, ale art. 45, precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001R privind
administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă proiectul: ” Construcţia şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru educaţia timpurie preşcolară în municipiul Roman „ , în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10:Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritatea de investiţii 10.1: Investiţiile în educaţie, şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv Specific 10.1:Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului ,Apel dedicat învăţământului antepreşcolar şi preşcolar;

Art. 2 Se aprobă documentaţia tehnico – economică şi indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul „Construcţia şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru educaţia timpurie preşcolară în municipiul Roman”;

Art. 3 Se aprobă valoarea totală a proiectului: „Construcţia şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru educaţia timpurie preşcolară în municipiul Roman”, în cuantum de 7.531.682,56 lei (inclusiv T.V.A.);

Art. 4 Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Municipiului Roman, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului(1.815.497,13lei) cât şi contribuţia de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului(114.323,72lei) în cuantum de 1.929.820,85 lei reprezentând cofinanţarea proiectului “Construcţia şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru educaţia timpurie preşcolară în municipiul Roman”;

Art. 5 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Construcţia şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru educaţia timpurie preşcolară în municipiul Roman”, se vor asigura din bugetul local;

Art. 6 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale;

Art. 7 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Roman, Judeţul Neamţ – dl. Lucian Ovidiu Micu, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Roman;

Art. 8 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul C.L. al Municipiului Roman, Judeţul Neamţ şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ;

Art. 9 Prezenta hotărâre se va comunica de către Secretarul Municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

  • Primarului Municipiului Roman, Judeţul Neamţ- dl. Lucian Ovidiu Micu;
  • Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord – Est;
  • Serviciului „Managementul Proiectelor” – Municipiul Roman;
  • Direcţiei Economice – Municipiul Roman;

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 29.06.2018, cu un număr de 14 voturi „pentru”, un numar de 0 voturi „abţineri” si un numar de 0 voturi „împotrivă”, din totalul de 14 consilieri prezenţi.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin GHICA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU