HCL nr. 161 din 29.06.2018

0
HCL nr. 161 din 29.06.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 161 din 29.06.2018

privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Roman şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Roman, judeţul Neamţ atestat prin H.G. nr. 1356/2001 (anexa nr. 3), cu modificările şi completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 12445 din 28.06.2018 întocmită şi înaintată de dl. Lucian Ovidiu Micu-Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 12446 din
28.06.2018 întocmit de Compartimentul Evidenţă Patrimoniu din cadrul Serviciului Administraţie Publică Locală;

Văzând avizul favorabil nr. 13 din 29.06.2018 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 161 din 29.06.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 12477 din 29.06.2018 al Secretarului Municipiului Roman;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică, precum şi ale H.G. nr. 548/1999 cu privire la aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (2), lit. c), ale art. 45, alin. (1), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Roman a terenurilor prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 Se aprobă completarea „Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Roman,” conform anexei nr. 2, care face parte din prezenta hotărâre;

Art. 3 Secretarul Municipiului Roman va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate şi va întreprinde demersurile necesare promovării, prin
intermediul Consiliului Judeţean Neamţ, a proiectului de hotărâre de Guvern vizând completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1356/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin GHICA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU