HCL nr. 161 din 27.07.2022

0
HCL nr. 161 din 27.07.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 161 din 27.07.2022

privind aprobarea preluării rețelei de canalizare din municipiul Roman, str. Nouă în vederea efectuării unor lucrări de reparații

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând proiectul de hotărâre nr. 48522 din 14.07.2022, referatul de aprobare nr. 48523 din 14.07.2022 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul comun de specialitate nr. 48931 din 15.07.2022 al Direcției Tehnice și Direcției Juridice și Administrație Publică Locală;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 50555 din 21.07.2022 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman avizul favorabil nr. 93 din 25.07.2022 al Comisiei pentru Buget-Finanțe, precum și avizul favorabil nr. 179 din 25.07.2022 al Comisiei Juridice;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între ADI „AQUA Neamț” și Compania Județeană Apa Serv S.A. Neamț nr. 13700/19.08.2009, ale Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Municipal Locato Roman, aprobat prin H.C. L. nr. 223/27.09.2018, precum și ale Legii 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor H.C.L. nr. 152 din 15.11.2007, ale art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. „a” și „c”, alin. (7), lit. „n”, ale art. 139, alin. (3) lit. „g”, ale art. 140, alin. (1), ale art. 196, alin. (1), lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. Se aprobă preluarea de către municipiul Roman, de la Compania Județeană Apa Serv S.A. Neamț, a bunurilor de retur constând în rețea de canalizare din strada Nouă – municipiul Roman, ce face obiectul contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 13700/19.08.2009, în vederea executării lucrărilor de reparații, pe durata desfășurării acestora.

Art. 2. Se aprobă predarea temporară a bunurilor menționate la art.1. din prezenta hotărâre către Direcția Municipal Locato Roman, în vederea realizării lucrărilor de reparații, pe durata acestora, pe bază de protocol.

Art. 3.(1). Se aprobă executarea lucrărilor de reparații ale rețelei de canalizare din strada Nouă, de către Direcția Municipal Locato Roman, direcție cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Local Roman.

  1. Finanțarea lucrărilor se va face prin bugetul Direcției Municipal Locato, din capitolul 200109 – Materiale și prestări servicii.
  2. După finalizarea lucrărilor, bunul va fi predat pe bază de protocol către municipiul Roman, urmând a fi predat către operatorul Compania Județeană Apa Serv S.A.

Art. 4. Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Municipal Locato vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5. Secretarul General al Municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Havrici Tomșa

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 20_
Nr. total al aleșilor locali prezenți 20 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 1 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0