HCL nr. 161 din 17.08.2020

0
HCL nr. 161 din 17.08.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 161 din 17.08.2020

privind modificarea H.C.L. nr. 151 din 15.11.2007 privind înfiinţarea şi atribuţiile Autorităţii de autorizare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 15021 din 03.08.2020 inițiat de către viceprimarul municipiului Roman – Ioana Roxana Iorga, precum și raportul de specialitate nr. 15030 din 04.08.2020 întocmit şi înaintat de către Autoritatea de autorizare;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 15813 din 13.08.2020 dat de către secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 32 din 14.08.2020 al Comisiei pentru administaţie publică locală şi sport, precum și avizul favorabil nr. 157 din 14.08.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 30, alin. 3 din Legea nr. 92/2007 – Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativteritoriale, ale art. 1^1, lit. d) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi închiriere, republicată cu modificări şi completări, ale art. 2, alin. 2 și art. 5 din Ordinul nr. 206/2007 al preşedintelui A.N.R.S.C..

În temeiul art. 129, alin (2), lit. d) și alin (7), lit. n) și s) art. 139, art. 140, precum și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea anexei nr.1 la H.C.L. Roman nr. 151/15.11.2007 conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Autoritatea de autorizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Daniela-Gabriela SUMAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU