HCL nr. 160 din 29.07.2021

0
HCL nr. 160 din 29.07.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 160 din 29.07.2021

privind solicitarea constituirii de către Consiliul Județean Neamț a unui drept de folosinta gratuită in favoarea Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 47178 din 23.06.2021 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 47149 din 23.06.2021 întocmit de către Direcția Juridica și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 56010 din 23.07.2021 dat de către secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 57 din 27.07.2021 al Comisiei pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 170 din 27.07.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere:

  • prevederile art. 861, alin. (3), art. 874, alin. (l), ale art. 2147- 2157 din Legea nr. 287/2009R privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare,
  • Prevederile art. 108, lit. ”d”, ale art. 196, alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197, (1), ale art. și ale art. 349 – 353 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;
  • adresa nr. 10690 din 19.05.2021, a Consiliului Județean Neamț, înregistrată în instituția noastră sub nr. 38739 din 21.05.2021, prin care se arată ca situația juridica a modalității de transmitere în administrarea Consiliului Local Roman a imobilelor situate in Roman, str. Stefan cel Mare, nr. 246 nu este în acord cu dispozițiile legale actuale, respectiv dispozițiile art. 108, lit. „a” din Codul administrativ și ca este necesar a se solicita de către Consiliul Local Roman constituirea unui drept de folosința gratuita ;
  • adresa nr.38739/24.06.2021, prin care s-a solicitat Consiliului Județean Neamț transmiterea construcțiilor și terenului aferent situat în mun. Roman, str. Ștefan cel Mare nr. 246, din domeniul public al județului Neamț în domeniul public al municipiului Roman;
  • adresa nr. 15163/30.06.2021 a Consiliului Județean Neamț, înregistrată în instituția noastră cu nr. 49612/01.07.2021, prin care ne comunică faptul că nu este de acord cu declanșarea procedurilor legale privind un eventual transfer al dreptului de proprietate asupra imobilelor menționate în favoarea municipiului Roman;

În baza dispozițiilor art. 129, alin. (2), lit. “c”, alin. (6), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂŞTE

Art. 1(1) Se solicită constituirea unui drept de folosință gratuită de către Consiliul Județean Neamț, in favoarea Municipiului Roman, cu privire la următoarele imobile:

  • complex clădiri și teren aferent, proprietatea publică a județului Neamț, situat în str. Ștefan cel Mare, nr. 246, municipiul Roman;
  • clădire și teren aferent, proprietatea publică a județului Neamț, situat în str. Ștefan cel Mare, nr. 15, bl. M8”, parter, municipiul Roman, (Centrul de Reconversie Profesională).

(2) Transmiterea dreptului de folosinţă gratuită asupra imobilelor prevăzute la art. 1, se face in vederea funcționarii Direcției Locale de Evidență a Persoanelor Roman a Direcției Poliției Locale Roman, precum și a Clubului Sportiv Municipal Roman (instituție publică in subordinea Consiliului Local Roman), pe durata funcționarii acestor direcții.

Art. 2 Primarul municipiului Roman, prin serviciile de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului Roman, Consiliului Județean Neamț, precum și persoanelor și autorităților interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Elena CHELMUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU