HCL nr. 160 din 27.07.2022

0
HCL nr. 160 din 27.07.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 160 din 27.07.2022

privind aprobarea completării H.C.L. nr. 223 din 27.09.2018 privind înființarea Direcției Municipal Locato Roman, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman, așa cum a fost modificată prin H.C.L. nr. 38 din 27.02.2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând proiectul de hotărâre nr. 49352 din 18.07.2022,referatul de aprobare nr. 49407 din 18.07.2022 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul comun de specialitate nr. 49524 din 19.07.2022 al Direcției Juridice și Administrație Publică Locală și Direcției Municipal Locato Roman;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 50555 din 21.07.2022 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 30 din 25.07.2022 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul favorabil nr.178 din 25.07.2022 al Comisiei Juridice;

Având în vedere prevederile art. 5 și art. 6 din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (2) lit. „a”, alin. (3), lit. „c”, art. 139, alin. (1), ale art. 140, alin. (1), ale art. 196, alin. (1), lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. Se aprobă completarea Capitolului 1, pct. 1.2 lit. d din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 223/27.09.2018, așa cum a fost modificată prin H.C.L. nr. 38/27.02.2019, care va avea următorul conținut:

d. prestarea de servicii şi lucrări edilitare către populaţie și către terţi, în limita competenţelor şi capacităţilor tehnice din dotare: vidanjări, curăţări canalizări, branşamente de apă şi canalizare, execuţie geigere, ridicări capace carosabile la cotă, lucrări de reparații, înlocuire/întreținere a rețelelor de utilități publice din municipiul Roman, etc.

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziții contrare se abrogă.

Art. 3. Direcția Municipal Locato Roman va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Secretarul General al Municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre Direcției Municipal Locato Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Havrici Tomșa

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 20
Nr. total al aleșilor locali prezenți 20 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 1 Abțineri _0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0