HCL nr. 160 din 24.07.2019

0
HCL nr. 160 din 24.07.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 160 din 24.07.2019

privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor și clădirilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 13.877 din 16.07.2019 iniţiat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 13.948 din 17.07.2019 întocmit de către Compartimentul Evidenţă Patrimoniu din cadrul Direcției Juridice și Administraţie Publică Locală;

Văzând avizul favorabil nr. 59 din 24.07.2019 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 160 din 24.07.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 14311 din 24.07.2019 al Secretarului municipiului Roman;

În conformitate cu prevederile art. 129 lit. c, ale art. 354, 355 şi ale art. 357, alin. (4) din O.U.G. nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. „g şi al art. 196, alin. (1), lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă inventarul parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al Municipiului Roman, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă inventarul parţial al cladirilor aparţinând domeniului privat al Municipiului Roman, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcţia Economică va proceda la înscrierea bunurilor în evidenţele mijloacelor fixe.

Art. 4 Compartimentul Gestiune şi Valorificare Patrimoniu Imobiliar va întreprinde demersurile necesare efectuării operaţiunilor de publicitate imobiliară.

Art. 5 In baza prezentei Compartimentul evidenţă patrimoniu va proceda la actualizarea bazei de date electronice nongrafice privind inventarul terenurilor proprietate privată a municipiului Roman.

Art. 6 Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice din cadrul D.I.T.L. va proceda la înscrierea bunurilor în evidențele fiscale.

Art. 7 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dragoș-Viorel MOROȘANU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU