HCL nr. 160 din 17.08.2020

0
HCL nr. 160 din 17.08.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 160 din 17.08.2020

privind aprobarea grilei de punctaj a factorilor de evaluare utilizaţi în aplicarea criteriului de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate, realizat cu autobuze

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 15020 din 03.08.2020 întocmit şi înaintat de către viceprimarul municipiului Roman – Ioana Roxana Iorga, precum și raportul de specialitate nr. 15029 din 04.08.2020 întocmit şi înaintat de către Autoritatea de autorizare;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 15813 din 13.08.2020 dat de către secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 31 din 14.08.2020 al Comisiei pentru administaţie publică locală şi sport, precum şi avizul favorabil nr. 156 din 14.08.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 23^1, alin. (5) și (6) din Legea nr. 92/2007 – Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. n) și s), art. 139, art. 140, alin. (1), precum și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă grila de punctaj a factorilor de evaluare utilizaţi în aplicarea criteriului de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate, realizat cu autobuze, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Autoritatea de autorizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Daniela-Gabriela SUMAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU