HCL nr. 159 din 29.07.2021

0
HCL nr. 159 din 29.07.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 159 din 29.07.2021

privind completarea anexei la H.C.L. nr. 10 din 28.01.2016 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Roman pentru perioada 2014-2027

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 47.222 din 23.06.2021 iniţiat de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 47.228 din 23.06.2021 întocmit de Biroul Control, Strategii și Marketing Instituțional;

Văzând vizul pentru legalitate nr. 56010 din 23.07.2021 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 34 din 27.07.2021 al Comisiei pentru administratie publică locală, sport și turism avizul favorabil nr. 169 din 27.07.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. e), ale art. 139, alin. (1), ale art. 140, alin. (1), precum și cele ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă completarea anexei la H.C.L. nr. 10 din 28.01.2016 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Roman pentru perioada 2014-2027, prin:

  • includerea proiectului „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ pentru educație timpurie (Grădinița cu program prelungit nr. 5, Grădinița cu program prelungit nr. 2 Muguri de lumină și Grădinița cu program prelungit nr. 1)” la poziția 41 din Portofoliul de proiecte strategice prioritare;
  • includerea proiectului “Creșterea securității pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluide medicale prin reabilitarea / modernizarea / extinderea  infrastructurii existente a Spitalului Municipal de Urgență Roman” la poziția 42 din Portofoliul de proiecte strategice prioritare.
  • includerea proiectului “Reabilitare SMU Roman și extindere Bloc Materno-Infantil a Spitalului Municipal de Urgență Roman” la poziția 43 din Portofoliul de proiecte strategice prioritare, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Elena CHELMUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU