HCL nr. 159 din 27.07.2022

  0
  117

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  HOTĂRÂRE

  Nr. 159 din 27.07.2022

  privind actualizarea inventarului terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând proiectul de hotărâre nr. 49417 din 18.07.2022, referatul de aprobare nr. 49419 din 18.07.2022 inițiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 49530 din 19.07.2022 întocmit de către Direcția Juridică și Administraţie Publică Locală;

  Văzând avizul de legalitate nr. 50555 din 21.07.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, precum și avizul favorabil nr. 53 din 25.07.2022 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 177 din 25.07.2022 al Comisiei juridice;

  Având în vedere adresele nr. 31658 din 01.07.2022 și nr. 46917 din 14.07.2022 prin care se solicită introducerea în inventarul domeniului privat a unor terenuri, respectiv modificarea unei poziții din inventar, precum și procesul verbal nr. 49411 din 18.07.2022 încheiat de comisia de stabilire a valorilor de intrare a terenurilor din domeniul privat/public al municipiului Roman;

  Luând în considerare actul de dezmembrare autentificat sub nr. 443 din 27.03.2018 de B.I.N. Tănase Adrian Alin și a actul de dezmembrare autentificat sub nr. 871 din 11.06.2018 de B.I.N Tănase Adrian Alin;

  În conformitate cu prevederile:

  • art. 1, alin. (5) din anexa la Ordinul 3471/2008,
  • art. 129, alin. 2, lit. „c”, ale art. 354, 355 şi ale art. 357, alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
  • art.4, art. 6 și art. 9 din H.G. nr. 392/14.05.2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor;

  În temeiul art. 139, alin. (3), lit. „g”, al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. (1), lit. „a” din același act normativ;

  H O T Ă R Ă Ş T E

  Art. 1. Se aprobă actualizarea inventarului terenurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Roman, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

  Art. 2. Se aprobă modificarea poziției 1 din Hotărârea Consiliului local nr. 105 din 30.08.2012 după cum urmează:

  Nr. crt.

  Cod de clasifi-

  care

  Denumirea bunului

  Elemente de identificare

  Anul dobân-

  dirii

  Val.de inv. (mii lei)

  Sit. Jurid. Actuală

  1.

  4.1

  Teren

  Str. Vasile Lupu nr. 60, suprafața = 86736 mp; N.C.

  59105, cat. folosință/destinație: Curți-construcții și drum-intravilan; Vecinătăți: Est – proprietăți private, Municipiul Roman și strada Vasile Lupu, Sud- dig protecție, Vest- Municipiul Roman, Nord- proprietate privată.

  1991

  34.283,27

  C.F. 59105, Hotărârea Consiliului Local nr. 105 din 30.08.2012, act de

  dezmembrare nr. 443/27.03.2018

  autentificat de

  B.I.N. Tănase Adrian Alin, act de dezmembrare nr.871 din 11.06.2018 autentificat de

  B.I.N. Tănase Adrian Alin

  Art. 3. Direcţia Economică va proceda la înscrierea bunurilor în evidențele mijloacelor fixe.

  Art. 4. În baza prezentei, Biroul evidență patrimoniu și asociații de proprietari va proceda la actualizarea bazei de date electronice nongrafice privind inventarul terenurilor proprietate privată a municipiului Roman.

  Art. 5. Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice din cadrul D.I.T.L. va proceda la înscrierea bunurilor în evidențele fiscale.

  Art. 6. Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
  Consilier,
  Havrici Tomșa

  CONTRASEMNEAZĂ,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU

  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
  Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 20
  Nr. total al aleșilor locali prezenți 20 Voturi „împotrivă” 0
  Nr. total al aleșilor locali absenți 1 Abțineri 0
  Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0