HCL nr. 159 din 17.08.2020

0
HCL nr. 159 din 17.08.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 159 din 17.08.2020

privind modificarea H.C.L. nr. 318 din 19.12.2019 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Roman pentru anul școlar 2020-2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 15556 din 11.08.2020 iniţiat de către dna Ioana Roxana Iorga – Viceprimarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 15639 din 12.08.2020 întocmit de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 15813 din 13.08.2020 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 15 din 14.08.2020 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum şi avizul favorabil nr. 155 din 14.08.2020 al Comisiei juridice.

În conformitate cu prevederile art. 19, alin. (4), cu ale art. 61, alin. (2) și ale art. 63 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile art. 26, alin. (1), lit. g) din Anexa la Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 5090 din 30 august 2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum și emiterea avizului conform al Consiliului de Administrație al I.S.J. Neamț nr. 7351/30.07.2020 și înregistrat la Primăria Municipiului Roman sub nr. 14878/31.07.2020 privind includerea în rețeaua școlară din municipiul Roman pentru anul școlar 2020– 2021 a Şcolii Primare „Mușatinii”, în conformitate cu Ordinul M.E.C. nr. 4690 din data de 10.07.2020;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „a”, ale alin. (7), lit. „a”, ale art. 139, ale art. 140, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 318 din 19.12.2019 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Roman pentru anul școlar 2020-2021, în sensul includerii Şcolii Primare „Mușatinii” la punctul C. Unități de învățământ pentru nivelul secundar inferior sau gimnazial din anexa la H.C.L. nr. 318 din 19.12.2019, conform anexei – parte integrantă din hotărâre;

Art. 2 Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art. 3 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Daniela-Gabriela SUMAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU