HCL nr. 15 din 31.01.2018

  0
  1139

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 15 din 31.01.2018

  privind respingerea unei plângeri prealabile

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 1577 din 25.01.2018 înaintată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialiate nr. 1578 din 25.01.2018 întocmit de către Biroul JuridicContencios;
  Având în vedere plângerea prealabilă formulată de dl. Samson RaduConstantin împotriva Hotărârii Consiliului Local Roman nr. 288/2017, înregistrată la Primăria municipiului Roman cu nr. 772/15.01.2018;
  Văzând avizul favorabil nr. 6 din 31.01.2018 al Comisiei pentru bugetfinanțe, avizul favorabil nr. 15 din 31.01.2018 al Comisiei juridice precum şi avizul pentru legalitate nr. 1924 din 31.01.2018 dat de către Secretarul Municipiului Roman;
  Având în vedere prevederile art. 1, alin. (6), art. 7, alin. (4) din Legea nr. 554/2004 – Legea Contenciosului administrativ, precum și prevederile art. 36, alin. (9) din Legea nr. 215/2001R – Legea administației publice locale;
  În temeiul art. 45, alin. 1, lit. „a” şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl. Samson Radu Constantin împotriva H.C.L. nr. 288 din 21.12.2017.
  Art. 2 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, persoanelor şi autorităţilor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,
  Radu Cătălin CURPĂN

  Contrasemnează
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU