HCL nr. 15 din 26.01.2023

0
HCL nr. 15 din 26.01.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 15 din 26.01.2023
privind instituirea dreptului de uz și servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unor terenuri proprietate publică/privată a Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând Proiectul de hotărâre nr. 1508 din 10.01.2023 și referatul de aprobare nr. 1509 din 10.01.2023 înaintate de primarul municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 1721 din 11.01.2023 întocmit de Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 5274 din 20.01.2023 dat de către Secretarul general Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 4 din 25.01.2023 al Comisiei pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 15 din 25.01.2023 al Comisiei juridice;

Avănd in vedere adresa cu numarul 92818 din 22.12.2022.

În conformitate cu prevederile art. 12 şi 14 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale – Legea nr. 123/2012;

În temeiul dispoziţiilor art. 108, alin. 1, lit. ,,d”, art. 129, alin. 2, lit ,,c”şi alin. 6, lit. ,,a” şi ,,b”, ale art. 139, alin. 3, lit. „g”, ale art. 140, alin. 1, ale art. 196, alin. 1, lit ,,a”, precum şi ale art. 362, alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se instituie dreptul de servitute cu titlu gratuit în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., asupra terenului în suprafață de 5,00 mp, proprietate privată a Municipiului Roman, situat în Str. Matei Millo, nr. 17, în vederea executării Lucrări de întărire rețea pentru alimentarea cu energie electrică Locuințe colective D+P+4E 2 Blocuri, aparținând S.C. GIORGIO EST EUROPA S.R.L. pentru montarea unui cablu subteran de joasă tensiune.

Art. 2 Se instituie dreptul de uz cu titlu gratuit, pe toată durata de existență a capacității energetice, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra terenului în suprafață de 0,40 mp, proprietate privată a Municipiului Roman,

situat în str. Matei Millo, nr.17, în vederea amplasării unei firide de branșament de tip E2+4 pentru ,, Lucrări de întărire rețea pentru alimentarea cu energie electrică Locuințe colective D+P+4E 2 Blocuri , aparținând S.C. GIORGIO EST EUROPA S.R.L

Art. 3 Primarul municipiului Roman, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire, prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Gheorghe-Ovidiu MĂRTICI

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0