HCL nr. 158 din 27.07.2022

0
HCL nr. 158 din 27.07.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 158 din 27.07.2022

privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul anexei nr. 1 la H.C.L. 70 din 30.03.2022, privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiilor comerciale proprietatea publică și privată a Municipiului Roman, administrate de Direcția Administrare Piețe

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând proiectul de hotărâre nr. 49884 din 19.07.2022, referatul de aprobare nr. 49885 din 19.07.2022, iniţiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 49931 din 20.07.2022 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Având în vedere referatul nr. 989/20.06.2022, întocmit de Direcția Administrare Piețe, prin care se propune îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr. 70/30.03.2022;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 50555 din 21.07.2022 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 52 din 25.07.2022 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 176 din 25.07.2022 al Comisiei juridice;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „c” și alin. (6), lit. „d”, ale art. 139 alin. (3), lit. „g”, precum și cele ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurate la pct. 29 din anexa nr. 1 din H.C.L. nr. 70 din 30.03.2022, în sensul că se va înscrie în mod corect numărul cadastral al terenului chioșc în suprafață de 23 mp situat în mun. Roman, Piața Anton Pann, ca fiind 58763 în loc de nr. cadastral 58760, cum din eroare s-a menționat.

Art. 2Aceasta eroare materială se va îndrepta în toate actele subsecvente emise in baza acestei hotărâri, iar celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 70 din 30.03.2022 rămân neschimbate.

Art. 3Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Havrici Tomșa

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 20
Nr. total al aleșilor locali prezenți 20 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 1 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0