HCL nr. 159 din 27.06.2018

0
HCL nr. 159 din 27.06.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 159 din 27.06.2018

privind modificarea H.C.L. nr. 88 din 27.04.2018 privind aprobarea proiectului de steag al Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 11448 din 14.06.2018, înaintată de Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 11449 din 14.06.2018 al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul favorabil nr. 40 din 27.06.2018 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 159 din 27.06.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 12313 din 27.06.2018 al Secretarului Municipiului Roman;

Având în vedere prevederile Legii nr. 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), ale art. 45, precum şi ale art. 115 alin. (l) lit. b) din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă proiectul de steag al Municipiului Roman, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 Se înlocuiește anexa nr. 1 şi anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 88/27.04.2018 cu anexa nr. 1 şi anexa nr. 2 la prezenta hotărâre;

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 88/27.04.2018 rӑmân neschimbate;

Art. 4 Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului va întocmi documentația necesară promovării proiectului de hotărâre a Guvernului României privind aprobarea steagului Municipiului Roman.

Art. 5 Secretarul Municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin GHICA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU