HCL nr. 158 din 27.06.2018

  0
  1019

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 158 din 27.06.2018

  privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei de investiții și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local, pe anul 2018

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 12062 din 22.06.2018 iniţiată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman şi întocmită de către Direcţia Economică;

  Văzând avizul favorabil nr. 85 din 27.06.2018 al Comisiei pentru bugetfinanţe, avizul favorabil nr. 158 din 27.06.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 12313 din 27.06.2018 al Secretarului Municipiului Roman;

  Având în vedere prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

  În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), ale art. 45, precum şi ale art. 115 alin. (l) lit. b) din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2018, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre;

  Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii pe anul 2018, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre;

  Art. 3 Se aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local, conform anexei nr. 3 – parte integrantă din prezenta hotărâre;

  Art. 4 Se aprobă rectificarea listei de studii și proiecte finanţate din bugetul local, conform anexei nr. 4 – parte integrantă din prezenta hotărâre;

  Art. 5 Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

  Art. 6 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Constantin GHICA

  Contrasemnează,
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU