HCL nr. 160 din 27.06.2018

  0
  863

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 160 din 27.06.2018

  privind aprobarea unor documentaţii de urbanism

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 12236 din 26.06.2018, înaintată de Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 12235 din 26.06.2018 al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ;

  Văzând avizul favorabil nr. 41 din 27.06.2018 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 160 din 27.06.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 12313 din 27.06.2018 al Secretarului Municipiului Roman;

  Având în vedere avizul nr. 6 din 26.06.2018 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism;

  Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R, ale art. 25, art. 56 alin. 1, art. 56, alin. 3 şi anexei nr. 1 la Legea nr. 350/2001R privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

  În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b), alin. 4, lit. a), ale art. 45, precum şi cele ale art. 115, alin. l, lit. b) din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru ”CONSTRUCȚIA ȘI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PENTRU EDUCAȚIA TIMPURIE PREȘCOLARĂ IN MUNICIPIUL ROMAN” – Str.Victor Hugo, F.N., Municipiul Roman, județul Neamț” – proiect nr. 82/2018 elaborat de B.I.A. FLOREA VIORICA, inițiator MUNICIPIUL ROMAN, cu valabilitate de 5 ani;

  Art. 2 Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

  Art. 3 Secretarul Municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Constantin GHICA

  Contrasemnează,
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU