HCL nr. 158 din 17.08.2020

  0
  587

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 158 din 17.08.2020

  privind delegarea, cu caracter temporar, a atribuţiilor viceprimarului către un consilier local

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând referatul de aprobare nr. 15670 din 12.08.2020 iniţiat de către dnul Constatin Ghica – consilier local, precum şi raportul de specialitate nr. 15674 din 12.08.2020 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

  Văzând avizul pentru legalitate nr. 15813 din 13.08.2020 dat de Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 3 din 14.08.2020 al Comisiei pentru validare, precum și avizul favorabil nr. 154 din 14.08.2020 al Comisiei Juridice;

  Având în vedere Ordinul Prefectului Judeţului Neamţ nr. 308/03.08.2020 prin care se constată încetarea de drept, înainte de termen, a mandatului Primarului Muncipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, comunicat Primăriei municipiului Roman prin adresa nr. 15270/06.08.2020;

  Având în vedere prevederile art. 163, alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  În temeiul art. 129, alin. (14), ale art. 139, precum și ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din același act normativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. unic Se va delega dnul consilier local Bogdan-Costinel Andrieș în vederea îndeplinirii temporare a atribuţiilor de Viceprimar al Municipiului Roman, pe perioada exercitării de către dna viceprimar Ioana Roxana Iorga a atribuţiilor specifice de primar.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Daniela-Gabriela SUMAN

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU