HCL nr. 158 din 17.08.2020

0
HCL nr. 158 din 17.08.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 158 din 17.08.2020

privind delegarea, cu caracter temporar, a atribuţiilor viceprimarului către un consilier local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 15670 din 12.08.2020 iniţiat de către dnul Constatin Ghica – consilier local, precum şi raportul de specialitate nr. 15674 din 12.08.2020 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 15813 din 13.08.2020 dat de Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 3 din 14.08.2020 al Comisiei pentru validare, precum și avizul favorabil nr. 154 din 14.08.2020 al Comisiei Juridice;

Având în vedere Ordinul Prefectului Judeţului Neamţ nr. 308/03.08.2020 prin care se constată încetarea de drept, înainte de termen, a mandatului Primarului Muncipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, comunicat Primăriei municipiului Roman prin adresa nr. 15270/06.08.2020;

Având în vedere prevederile art. 163, alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 129, alin. (14), ale art. 139, precum și ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. unic Se va delega dnul consilier local Bogdan-Costinel Andrieș în vederea îndeplinirii temporare a atribuţiilor de Viceprimar al Municipiului Roman, pe perioada exercitării de către dna viceprimar Ioana Roxana Iorga a atribuţiilor specifice de primar.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Daniela-Gabriela SUMAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU