HCL nr. 157 din 27.07.2022

0
HCL nr. 157 din 27.07.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 157 din 27.07.2022

privind aprobarea vânzării unor locuințe A.N.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 49422 din 18.07.2022 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 49534 din 19.07.2022 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Economică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 50555 din 21.07.2022 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, precum şi avizul favorabil nr. 92 din 25.07.2022 al Comisiei pentru buget-finanțe, avizul favorabil nr. 175 din 25.07.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere cererea nr. 1764 din 29.04.2022 depusă de doamna Foltea Mirabela Ioana, cererea nr. 2657 din 26.07.2021 depusă de doamna Chiriac Maria, cererea nr. 2105 din 23.05.2022 depusă de domnul Capșa Ioan Lucian, cererea nr. 2504 din 29.06.2022 depusă de domnul Mărtici Gheorghe Ovidiu, cererea nr. 2030 din 16.05.2022 depusă de domnul Cocuți Maximilian, cererea nr. 2134 din 24.05.2022 depusă de doamna Roman Dumitrița Elena și cererea nr. 2361 din 16.06.2022 depusă de doamna Moroianu Elena Alina, precum și procesul verbal nr. 49414/18.07.2022 încheiat de Comisia de vânzare a locuințelor A.N.L.;

Luând în considerare prevederile art. 10 și următoarele din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, precum și ale art. 19^2, din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. „c” și alin. 6, lit. „b”, ale art. 139, alin. 1, ale art. 140, alin. 1, precum și ale ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2009 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. (1)Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu, bl 20, ap. 16, jud. Neamț, întocmit de doamna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 173.046,74 lei, care include T.V.A.-ul prevăzut de lege.

 1. Se aprobă vânzarea, către doamna Foltea Mirabela Ioana, posesoare a CI seria XX nr. XXXXX, în calitate de titulară al contractului de închiriere nr. 176/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu , bl. 20, ap. 16, jud. Neamț, compus din 2 camere și dependințe, suprafață utilă de 53,36 mp, suprafața totală de 56,78 mp, teren în folosință CPT 24,53 mp, înscris în CF a UAT Roman nr. 59049-C1-U17.
 2. Vânzarea locuinței identificată la art. 1 (1) și (2) din prezenta hotărâre, se va face cu plata în rate, cu achitarea unui avans de 25.957,01 lei, reprezentând 15% din valoarea de vânzare a imobilului și a unui comision de 1.730,47 lei reprezentând 1% din valoarea de vânzare, care se vor achita la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Diferența de valoare rămasă de achitat, la care se adaugă dobânda aferentă, respectiv dobânda de referință BNR (4,75% + 2 puncte procentuale), conform art. 10 alin. 2^1 din legea nr. 152/1998, se va plăti în rate lunare egale, pe o perioadă de 25 ani, conform planului de rambursare – anexa 1 la prezenta hotărâre.

Planul de rambursare se va actualiza la data la care se va încheia actul în forma autentică.

Art. 2.(1) Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu , bl 6, ap. 4, jud. Neamț, întocmit de doamna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 138.806,80 lei, care include T.V.A.-ul prevăzut de lege.

 1. Se aprobă vânzarea, către doamna Chiriac Maria, posesoare a CI seria XX nr. XXXXX, în calitate de titulară al contractului de închiriere nr. 44/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu , bl. 6, ap. 4, jud. Neamț, compus din 2 camere și dependințe, suprafață utilă de 50,4 mp, suprafața totală de 53,7 mp, teren în folosință CPT 17,66 mp, CPC 20,85 mp, înscris în CF a UAT Roman nr. 59072-C1-U1.
 2. Vânzarea locuinței identificată la art. 2 (1) și (2) din prezenta hotărâre, se va face cu plata în rate, cu achitarea unui avans de 20.821,02 lei, reprezentând 15% din valoarea de vânzare a imobilului și a unui comision de 1.388,07 lei reprezentând 1% din valoarea de vânzare, care se vor achita la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Diferența de valoare rămasă de achitat, la care se adaugă dobânda aferentă, respectiv dobânda de referință BNR (4,75% + 2 puncte procentuale), conform art. 10 alin. 2^1 din legea nr. 152/1998, se va plăti în rate lunare egale, pe o perioadă de 10 ani, conform planului de rambursare – anexa 2 la prezenta hotărâre.

Planul de rambursare se va actualiza la data la care se va încheia actul în forma autentică.

Art. 3(1). Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu , bl 2, ap. 9, jud. Neamț, întocmit de doamna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 60.793,67 lei, care include T.V.A.- ul prevăzut de lege.

 1. Se aprobă vânzarea, către domnul Capșa Ioan Lucian, posesor a CI seria XX nr. XXXXX, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 9/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu , bl. 2, ap. 9, jud. Neamț, compus din 1 cameră și dependințe, suprafață utilă de 36,54 mp, suprafața construită de 52,19 mp, suprafața totală de 43,12 mp, teren în folosință CPT 15,71 mp, înscris în CF a UAT Roman nr. 53460-C1- U8.
 2. Vânzarea locuinței identificată la art. 3(1) și (2) din prezenta hotărâre, se va face cu plata în rate, cu achitarea unui avans de 9.119,05 lei, reprezentând 15% din valoarea de vânzare a imobilului și a unui comision de 607,94 lei reprezentând 1% din valoarea de vânzare, care se vor achita la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Diferența de valoare rămasă de achitat, la care se adaugă dobânda aferentă, respectiv dobânda de referință BNR (4,75% + 2 puncte procentuale), conform art. 10 alin. 2^1 din legea nr. 152/1998, se va plăti în rate lunare egale, pe o perioadă de 10 ani, conform planului de rambursare – anexa 3 la prezenta hotărâre.

Planul de rambursare se va actualiza la data la care se va încheia actul în forma autentică.

Art. 4 (1). Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu , bl 2, ap. 16, jud. Neamț, întocmit de doamna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 79.922,70 lei, care include T.V.A.- ul prevăzut de lege.

 1. Se aprobă vânzarea, către domnul Mărtici Gheorghe Ovidiu, posesor a CI seria XX nr. XXXXX, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 16/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu , bl. 2, ap. 16, jud. Neamț, compus din 2 camere și dependințe, suprafață utilă de 51,42 mp, suprafața construită de 66,58 mp, suprafața totală de 55,76 mp, teren în folosință CPT 22,11 mp, înscris în CF a UAT Roman nr. 53460-C1-U15.
 2. Vânzarea locuinței identificată la art. 4(1) și (2) din prezenta hotărâre, se va face cu plata în rate, cu achitarea unui avans de 11.988,40 lei, reprezentând 15% din valoarea de vânzare a imobilului și a unui comision de 799,23 lei reprezentând 1% din valoarea de vânzare, care se vor achita la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Diferența de valoare rămasă de achitat, la care se adaugă dobânda aferentă, respectiv dobânda de referință BNR (4,75% + 2 puncte procentuale), conform art. 10 alin. 2^1 din legea nr. 152/1998, se va plăti în rate lunare egale, pe o perioadă de 15 ani, conform planului de rambursare – anexa 4 la prezenta hotărâre.

Planul de rambursare se va actualiza la data la care se va încheia actul în forma autentică.

Art. 5(1) Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu , bl 12, ap. 6, jud. Neamț, întocmit de doamna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 163.328,69 lei, care include T.V.A.-ul prevăzut de lege.

 1. Se aprobă vânzarea, către domnul Cocuți Maximilian, posesor a CI seria XX nr. XXXXX, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 110/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu , bl. 12, ap. 6, jud. Neamț, compus din 2 camere și dependințe, suprafață utilă de 52,00 mp, suprafața totală de 55,01 mp, teren în folosință CPT 19,05 mp, înscris în CF a UAT Roman nr. 59056-C1-U30.
 2. Vânzarea locuinței identificată la art. 5(1) și (2) din prezenta hotărâre, se va face cu plata în rate, cu achitarea unui avans de 24.499,30 lei, reprezentând 15% din valoarea de vânzare a imobilului și a unui comision de 1.633,29 lei reprezentând 1% din valoarea de vânzare, care se vor achita la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Diferența de valoare rămasă de achitat, la care se adaugă dobânda aferentă, respectiv dobânda de referință BNR (4,75% + 2 puncte procentuale), conform art. 10 alin. 2^1 din legea nr. 152/1998, se va plăti în rate lunare egale, pe o perioadă de 25 ani, conform planului de rambursare – anexa 5 la prezenta hotărâre.

Planul de rambursare se va actualiza la data la care se va încheia actul în forma autentică.

Art. 6(1) Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu, bl 4, ap. 6, jud. Neamț, întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 77.795,80 lei, care include T.V.A.-ul prevăzut de lege.

 1. Se aprobă vânzarea, către doamna Roman Dumitrița Elena, posesoare al CI seria XX nr. XXXXX, în calitate de titulară al contractului de închiriere nr. 26/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu, bl 4, ap. 6, jud. Neamț, compus din 2 camere și dependințe, suprafață utilă de 51,38 mp, suprafață totală de 55,71 mp, suprafața construită de 66,58 mp, suprafață cote indivize aferente din construcție CPT 21,35 mp, înscris în CF a UAT Roman nr. 53459-C1-U6.
 2. Vânzarea locuinței identificată la art. 6(1) și (2) din prezenta hotărâre, se va face cu plata integrală, la prețul de 77.795,80 lei, la care se adaugă comisionul de 1%, respectiv 777,95 lei.

Art. 7(1). Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu, bl 4, ap. 9, jud. Neamț, întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 59.651,10 lei, care include T.V.A.-ul prevăzut de lege.

 1. Se aprobă vânzarea, către doamna Moroianu Elena Alina, posesoare al CI seria XX nr. XXXXXX, în calitate de titulară al contractului de închiriere nr. 29/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu, bl 4, ap. 9, jud. Neamț, compus din 1 cameră și dependințe, suprafață utilă de 36,54 mp, suprafață totală de 43,13 mp, suprafața construită de 52,19 mp, suprafață cote indivize aferente din construcție CPT 15,18 mp, înscris în CF a UAT Roman nr. 53459-C1-U10.
 2. Vânzarea locuinței identificată la art. 7(1) și (2) din prezenta hotărâre, se va face cu plata integrală, la prețul de 59.651,10 lei, la care se adaugă comisionul de 1%, respectiv 596,51 lei.

Art. 8. Se acordă mandat Primarului municipiului Roman, prin serviciile de specialitate, să îndeplinească toate formalitățile necesare vânzării imobilelor menționate la art. 1, alin.(2), art. 2, alin.(2), art. 3, alin.(2), art. 4, alin.(2), art. 5, alin.(2), art. 6, alin.(2), art. 7, alin.(2) și să semneze la notar contractele de vânzare-cumpărare cu privire la aceste imobile.

Art. 9. Directia Juridica și Administrație Publică și Direcția Economică, vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

Art. 10. Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Havrici Tomșa

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 20 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 1 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 1