HCL nr. 157 din 27.06.2018

0
HCL nr. 157 din 27.06.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 157 din 27.06.2018

privind aprobarea încheierii unor contracte de sponsorizare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 12011 din 22.06.2018 din înaintată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 12013 din 22.06.2018 întocmit de către Biroul Juridic-Contencios și Direcția de Asistență Socială;

Văzând avizul favorabil nr. 39 din 27.06.2018 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 84 din 27.06.2018 al Comisiei pentru buget-finanțe, avizul favorabil nr. 157 din 27.06.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 12313 din 27.08.2018 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

Având în vedere prevederile art. 36, alin. 9, din Legea nr. 215/2001R, legea administrației publice locale, precum și prevederie Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea;

În temeiul art. 45 alin. 1 şi al art. 115, alin. 1, lit. „b”din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă încheierea unui contract de sponsorizare între Municipiul Roman și S.C. MARSAT S.A. cu sediul in Roman, str. Ştefan cel Mare nr. 268, înregistrata la Registrul Comerţului cu nr. 27/553/91, CUI R02662284, cont: RO45BRDE280SV02734712800, deschis la BRD ROMAN, reprezentata prin domnul Vasile Balcan, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă încheierea unor contracte de sponsorizare între Direcția de Asistență Socială și S.C. MARSAT S.A. cu sediul in Roman, str. Ştefan cel Mare nr. 268, înregistrata la Registrul Comerţului cu nr. 27/553/91, CUI R02662284, cont: RO45BRDE280SV02734712800, deschis la BRD ROMAN, reprezentata prin domnul Vasile Balcan, conform anexei nr. 2 și anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă încheierea unui contract de sponsorizare între Direcția de Asistență Socială și S.C. AGROMEC S.A. cu sediul in Bira, jud.Neamt, înregistrata la Registrul Comerţului cu nr. J27/560/1991, CUI RO2054457, reprezentata prin domnul Ing. Vasile Balcan, director general, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

Art. 4 Primarul municipiului Roman, prin serviciile de specialitate, va dice la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin GHICA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU