HCL nr. 157 din 17.08.2020

  0
  571

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 157 din 17.08.2020

  privind validarea unui mandat de consilier

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând referatul de aprobare nr. 15908 din 17.08.2020 iniţiat de către dna Ioana Roxana Iorga – Viceprimar cu atribuții de Primar, precum şi raportul de specialitate nr. 15909 din 17.08.2020 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

  Luând în considerare adresa nr. 30 din 16.08.2020 a Partidului National Liberal – Filiala Neamţ, înregistrată de Municipiul Roman sub nr. 15895 din 17.08.2020;

  Văzând avizul pentru legalitate nr. 15943 din 17.08.2020 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 7din 17.08.2020 al Comisiei de validare, precum și avizul favorabil nr. 160 din 17.08.2020 al Comisiei juridice;

  Având în vedere prevederile art. 32 din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală coroborate cu art. 597, alin. 2, lit. „j” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

  În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 1, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și cele ale art. 196, alin, 1, lit. „a” din același act normativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se validează mandatul de consilier al dnei Carmen-Elena Diaconu.

  Art. 2 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Daniela-Gabriela SUMAN

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU