HCL nr. 156 din 27.07.2022

0
HCL nr. 156 din 27.07.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 156 din 27.07.2022

privind alocarea unor sume din bugetul local 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

 

Examinând proiectul de aprobare nr. 48773 din 14.07.2022, referatul de aprobare nr. 48776 din 14.07.2022 iniţiat de dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 48094 din 15.07.2022 întocmit de către Direcția Economică și de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T;

Examinând adresa nr. 873/07.07.2022 și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 46741 din 07.07.2022, transmisă de către Clubul Atletic Roman;

Examinând oferta înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 44560 din 29.06.2022, transmisă de Cinema Nomade SRL Piatra Neamț;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 50555 din 21.07.2022 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 91 din 25.07.2022 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 19 din 25.07.2022 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum şi avizul favorabil nr. 174 din 25.07.2022 al Comisiei juridice,

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 52, alin (1) lit. „f” din Legea nr. 272/2004R, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, a prevederilor art. 12, alin. (1), ale art. 20 din Legea 1/2011, Legea Educației Naționale, ale art. 129, alin. (2), lit. „b”, ale alin. (4), lit. „a”, ale alin. (7), lit. „a”, lit. „b”, lit. „d”, lit. „e” și lit. „f”, ale art. 155, alin (1), lit. „d” coroborat cu alin. (5), lit. „c”, precum şi ale art. 139, alin. (3), lit. „a”, ale art. 140 şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei nete de 1.000 lei pentru premierea sportivei Sabina Nicoleta Petrache, legitimată la Clubul Atletic Roman, care a câștigat medalia de aur la Campionatele Europene de  lupte rezervate cadeților (U17), desfășurate la București, în perioada 13-19 iunie 2022.

Art. 2. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei maxime de 40.000 lei pentru achiziționarea de ghiozdane/genți școlare echipate cu rechizite, pentru anul școlar 2022-2023, pentru elevii buni la învățătură, cu domiciliul în municipiul Roman, care au o situație financiară precară, conform propunerilor instituțiilor de învățământ romașcane.

Art. 3. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei maxime de 12.000 lei pentru achiziționarea unui pachet de prestări servicii pentru două proiecții de film în aer liber, evenimente organizate în cadrul Caravanei Cinema Nomade, care vor avea loc în Parcul municipal, după cum urmează: în data de 5 august 2022 o proiecție de film pentru copii, iar în data de 6 august 2022 o proiecție de film pentru publicul adult.

Art. 4. Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu sumele aprobate.

Art. 5. Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Havrici Tomșa

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 20
Nr. total al aleșilor locali prezenți 20 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 1 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0