HCL nr. 156 din 17.08.2020

0
HCL nr. 156 din 17.08.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 156 din 17.08.2020

privind validarea unui mandat de consilier

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 15903 din 17.08.2020 iniţiat de către dna Ioana Roxana Iorga – Viceprimar cu atribuții de Primar, precum şi raportul de specialitate nr. 15905 din 17.08.2020 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Luând în considerare adresa nr. 30 din 16.08.2020 a Partidului National Liberal – Filiala Neamţ, înregistrată de Municipiul Roman sub nr. 15895 din 17.08.2020;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 15943 din 17.08.2020 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 5 din 17.08.2020 al Comisiei de validare, precum și avizul favorabil nr. 164 din 17.08.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 32 din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală coroborate cu art. 597, alin. 2, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 1, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și cele ale art. 196, alin, 1, lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se validează mandatul de consilier pentru dnul Adrian Bolea.

Art. 2 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Daniela-Gabriela SUMAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU