HCL nr. 156 din 17.08.2020

  0
  556

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 156 din 17.08.2020

  privind validarea unui mandat de consilier

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând referatul de aprobare nr. 15903 din 17.08.2020 iniţiat de către dna Ioana Roxana Iorga – Viceprimar cu atribuții de Primar, precum şi raportul de specialitate nr. 15905 din 17.08.2020 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

  Luând în considerare adresa nr. 30 din 16.08.2020 a Partidului National Liberal – Filiala Neamţ, înregistrată de Municipiul Roman sub nr. 15895 din 17.08.2020;

  Văzând avizul pentru legalitate nr. 15943 din 17.08.2020 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 5 din 17.08.2020 al Comisiei de validare, precum și avizul favorabil nr. 164 din 17.08.2020 al Comisiei juridice;

  Având în vedere prevederile art. 32 din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală coroborate cu art. 597, alin. 2, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

  În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 1, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și cele ale art. 196, alin, 1, lit. „a” din același act normativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se validează mandatul de consilier pentru dnul Adrian Bolea.

  Art. 2 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Daniela-Gabriela SUMAN

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU