HCL nr. 155 din 27.07.2022

0
HCL nr. 155 din 27.07.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 155 din 27.07.2022

privind încheierea unui Acord de colaborare 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

 

Examinând proiectul de hotărâre nr. 48678 din 14.07.2022, referatul de aprobare nr. 48682 din 14.07.2022 iniţiat de dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 48907 din 15.07.2022 întocmit de Direcția Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 50555 din 21.07.2022 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 90 din 25.07.2022 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 18 din 25.07.2022 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum şi avizul favorabil nr. 173 din 25.07.2022 al Comisiei juridice;

Examinând solicitarea nr. 35/28.06.2022 și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 44513/28.06.2022, înaintată de S.C. VIOBETI COMIMPEX S.R.L. București, având anexat acordul ROMAN VALUE CENTRE SRL transmis prin adresa nr. 284/28.06.2022;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „b” și lit. „e”, alin. (4) lit. „a”, ale alin. (7), lit. „d” și lit. „e”, alin. (9), lit. „a”, ale art. 154 alin. (6), ale art. 155, alin (1), lit. „d” coroborat cu alin. (5), lit. „c”, precum și ale art. 139, alin. (3), lif.„a” și lit. „f”, art. 140 și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă încheierea Acordului de colaborare între Municipiul Roman, S.C. VIOBETI COMIMPEX S.R.L. București și ROMAN VALUE CENTRE S.R.L. pentru desfășurarea evenimentului de interes public local
Festivalul „Zilele Diasporei”, în perioada 26-28 august 2022, în parcarea Centrului comercial ROMAN VALUE CENTRE, conform anexei (inclusiv Anexele A, B și C) la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează Primarul municipiului Roman, prin serviciile specializate, să încheie și să semneze în numele și pentru Municipiul Roman, Acordul de colaborare cu S.C. VIOBETI COMIMPEX S.R.L. București și ROMAN VALUE CENTRE S.R.L., așa cum a fost aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei maxime de 59.500 lei reprezentând contravaloarea prestațiilor muzicale și cheltuielile aferente pentru drepturi de autor și drepturi de difuzare, pentru o parte din artiștii care vor evolua în cadrul spectacolelor organizate în cadrul evenimentului de interes public local Festivalul „Zilele Diasporei”, în perioada 26-28 august 2022, conform Anexei A din Acordul de colaborare.

Art. 4. Direcția Economică va proceda la modificarea bugetului cu suma aprobată.

Art. 5. Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Havrici Tomșa

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 18
Nr. total al aleșilor locali prezenți 20 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 1 Abțineri 2
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0