HCL nr. 155 din 24.07.2019

0
HCL nr. 155 din 24.07.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 155 din 24.07.2019

privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Roman a unor terenuri aparţinând domeniului public transmise în folosinţă către S.C. PK INDIGO S.R.L. pentru realizarea din fonduri proprii a unor investiţii de interes public

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 11274 din 13.06.2019 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 11275 din 13.06.2019 întocmit de către Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ;

Văzând avizul favorabil nr. 58 din 24.07.2019 al Comisiei pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, avizul favorabil nr. 155 din 24.07.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 14311 din 24.07.2019 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman;

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi ale art. 15, lit ,,a” din Legea nr. 50/1991R, cu modificările şi completările ulterioarea,

În temeiul art. 129, alin. (2), literera ,,c”, al art. 139, al art. 108, alin. (1), lit. ,,d”, al art. 140, alin. (1), precum şi al art. 196, alin. (1), lit. ,,a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă preluarea în proprietatea publică a Municipiului Roman a amenajărilor şi a terenului în suprafaţă de 1063 mp, primit în folosinţă de S.C. PK INDIGO S.R.L prin H.C.L. nr. 199/07.09.2018 urmare a finalizării, din fonduri proprii, a investiţiei de interes public „Amenajare acces din strada Ştefan cel Mare, pentru obiectivul Retail Park Roman”

Art. 2 Aprobă preluarea în proprietatea publică a Municipiului Roman a amenajărilor şi terenului în suprafaţă de 1651 mp, primit în folosinţă de S.C. PK INDIGO S.R.L. prin H.C.L. nr. 190/21.08.2018, urmare a finalizării investiţiei de interes public „Amenajare acces prin intersecţie cu sens giratoriu în strada Mihai Vieazu şi pilon publicitar, pentru obiectivul Retail Park Roman”.

Art. 3 Primarul Municipiului Roman, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire, prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarul municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dragoș-Viorel MOROȘANU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU