HCL nr. 155 din 17.08.2020

  0
  649

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 155 din 17.08.2020

  privind modificarea componenţei unei comisii

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Văzând avizul pentru legalitate nr. 15943 din 17.08.2020 data de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 8 din 17.08.2020 al Comisiei de validare, precum și avizul favorabil nr. 167 din 17.08.2020 al Comisiei juridice.

  Având în vedere dispoziţiile art. 30 – 34 din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală coroborate cu art. 597, alin. 2, lit. „e” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

  În temeiul dispoziţiilor art. 124 – 126, ale art. 129, alin. 1, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și cele ale art. 196, alin, 1, lit. „a” din același act administrativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se modifică articolul unic al H.C.L. nr. 127 din 24.06.2016 privind alegerea comisiei de validare, după cum urmează:
  „Comisia de validare:

  • dna Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ;
  • dnul Mircea BELOIU;
  • dna Liliana CHELARIU;
  • dnul Dragoş–Viorel MOROŞANU;
  • dnul Daniel-Laurenţiu VASILIU.
  • dnul Ștefan-Grațian IACOB – membru supleant

  Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija Secretarului general al municipiului Roman.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Daniela-Gabriela SUMAN

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU