HCL nr. 155 din 30.06.2021

  0
  415

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 155 din 30.06.2021

  privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Roman

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând referatul de aprobare nr. 46.877 din 22.06.2021 întocmit şi înaintat de dnul Leonard Achiriloaei -Primarul Municipiului Roman precum şi raportul de specialitate nr. 46.947 din 23.06.2021 întocmit de Biroul Evidenţă Patrimoniu Asociații de Proprietari;

  Văzând avizul de legalitate nr. 47583 din 24.06.2021 al Secretarului General al municipiului Roman, precum şi avizul favorabil nr. 55 din 28.06.2021 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 164 din 28.06.2021 al Comisiei juridice;

  Având în vedere dispozițiile art. 296, alin. 2 și alin. 7 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ şi ale Hotărârii de Guvern nr. 392/14.05.2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;

  În temeiul dispoziţiilor ar. 129, alin. (2), lit.”c”, ale art. 139, alin. 3, lit. (g), precum şi ale art. 196, alin. 1, lit „a” din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind
  Codul Administrativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă completarea „inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Roman”, conform anexei nr. 1 care face parte din prezenta hotărâre.

  Art. 2 Direcţia Economică va proceda la înregistrarea bunurilor în evidenţele mijloacelor fixe.

  Art. 3 Compartimentul Gestiune şi Valorificare Patrimoniu Imobiliar va întreprinde demersurile necesare efectuării operaţiunilor de modificare in evidentele de cadastru și publicitate imobiliară.

  Art. 4 Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice din cadrul D.I.T.L. va proceda la modificarea înregistrării bunurilor din evidențele fiscale.

  Art. 5 Secretarul general al municipiului Roman va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  George-Alexandru BĂLAN

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU