HCL nr. 156 din 30.06.2021

0
HCL nr. 156 din 30.06.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 156 din 30.06.2021

privind completarea H.C.L. nr. 78/26.03.2020 privind aprobarea intenției municipiului Roman de a solicita Guvernului Romaniei încuviințarea transmiterii din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Roman, a bunurilor aflate în administarea Ministerul Educației și Cercetării prin Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Liceul cu Program Sportiv/Clubul Sportiv Școlar Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 46.432 din 22.06.2021 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 47.123 din 23.06.2021 întocmit de către Direcția Juridica și Administratie Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 47583 din 24.06.2021 dat de către secretarul general al municipiului Roman precum şi avizul favorabil nr. 57 din 28.06.2021 al Comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 166 din 28.06.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere:

  • dispoziţiile art. 292, alin. 1, din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
  • adresa Ministerului Educației nr. 9405/15.06.2021, înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 45.852/17.06.2021;

În temeiul art. 129, al art. 139, alin. 3, lit. „g”, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. 1, lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă completarea art. 1 din H.C.L. nr. 78/26.03.2020 cu alineatul (3), care va avea următorul cuprins:
”(3) Preluarea bunurilor are ca scop reintroducerea acestora în rețeaua școlară a municipiului Roman, prin reabilitarea/modernizarea/ extinderea lor, în vederea organizării unui centru pentru învățământ dual, prin finanțare din fonduri nerambursabile”.

Art. 2 Direcţia Juridica și Administratie Publica, Biroul Evidența Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului General al municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Alexandru BĂLAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU