HCL nr. 154 din 30.06.2021

0
HCL nr. 154 din 30.06.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 154 din 30.06.2021

privind aprobarea rectificării unor contracte de vânzare cumpărare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 46876 din 22.06.2021 iniţiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 47035 din 23.06.2021 întocmit de Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 47583 din 24.06.2021 dat de secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 54 din 28.06.2021 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 163 din 28.06.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale și ale O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, precum și ale H.C.L. nr. 104/14.11.2005 privind reglementarea situației arhivei fostului S.C. GOSCOM S.A. Roman;

Luând în considerare adresele transmise de Direcția Municipal Locato, înregistrate la Primăria municipiului Roman sub nr. 43832/10.06.2021 și 43835/10.06.2021;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (14), ale art. 139, alin. 1, ale art. 140 alin. (1), precum și cele ale art. 196, alin. (1), lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 8671/5.06.1992 încheiat între RAGLT Roman și dnii Buzdugan Vasile și Balașa, ce are ca obiect apartamentul nr. 75, situat în blocul 16, etajul IV, scara C din str. N. Titulescu, mun. Roman, jud. Neamț, în sensul înscrierii corecte a numărului apartamentului, respectiv apartamentul 71 în loc de apartamentul 75, cum greșit s-a menționat.

Art. 2 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 10075/05.XI.1992 încheiat între RAGLT Roman și dnii Chereches Adrian și Elvira, ce are ca obiect apartamentul nr. 21, situat în blocul 39, etajul P, scara B din str. A. Pann, mun. Roman, jud. Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorilor, respectiv Cherecheș Andrian și Elveria în loc de Chereches Adrian și Elvira, cum greșit s-a menționat.

Art. 3 Primarul prin serviciile de specialitate și Direcția Municipal Locato va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Alexandru BĂLAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU