HCL nr. 154 din 24.07.2019

0
HCL nr. 154 din 24.07.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 154 din 24.07.2019

privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 13.520 din 11.07.2019 iniţiat de domnul Lucian Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 13.525 din 11.07.2019 întocmit de Biroul Control, Strategii și Marketing Instituțional;

Văzând avizul favorabil nr. 19 din 24.07.2019 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 14311 din 24.07.2019 dat de Secretarul general al municipiului Roman;

Având în vedere prevederile Legii nr. 282/2005R privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. „d” și „e”, alin. 7, lit. „c” și alin. 9, lit. „a”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum şi cele ale art. 196, alin. 1, lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă încheierea unui Acord de asociere între Municipiul Roman, Club Sportiv Municipal Roman și Centrul de Transfuzie Sanguină Piatra-Neamț în vederea derulării campaniei de donare de sânge intitulată „Romașcanii salvează vieți!”, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se împuternicește Primarul Municipiului Roman, Club Sportiv Municipal Roman, Centrul de Transfuzie Sanguină Piatra-Neamț.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dragoș-Viorel MOROȘANU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU