HCL nr. 154 din 17.08.2020

0
HCL nr. 154 din 17.08.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 154 din 17.08.2020

privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Văzând Ordinul nr. 315 din 17.08.2020 al Prefectului județului Neamț;

Având în vedere adresa P.N.L. nr. 30/16.08.2020, înregistrată la Primăria municipiului Roman cu nr. 15895/18.08.2020, prin care se aduce la cunoștință faptul că dnul Dragoș Viorel Moroșanu și-a pierdut calitatea membru al Partidului Național Liberal;

Luând în considerare referatul constator nr. 15906 întocmit de dna Roxana-Ioana Iorga – Viceprimar cu atribuții de primar și de către Secretarul general al municipiului Roman;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 15943 din 17.08.2020 data de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 6 din 17.08.2020 al Comisiei de validare, precum și avizul favorabil nr. 165 din 17.08.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 204, alin. 2, lit. „j”, art. 602 din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum si ale Regulamentului de organizare si funcționare al Consiliului Local al municipiului Roman și cu respectarea art. 30 – 34, din Legea nr. 215/2001R privind administrația publică locală coroborate cu art. 597, alin. 2, lit. „e” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 1, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și cele ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se ia act de încetarea de drept, înainte de termen, a mandatului de consilier local pentru dnul Dragoș-Viorel MOROȘANU şi se declară vacantă funcția de consilier local a acestuia.

Art. 2 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului Roman, persoanelor și autorităților interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Daniela-Gabriela SUMAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU