HCL nr. 154 din 27.06.2018

0
HCL nr. 154 din 27.06.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 154 din 27.06.2018

privind aprobarea Acordului de colaborare pentru desfășurarea evenimentului Festivalurile istorice ale României – ZARGIDAVA – ediția I, la Roman, în perioada 6-8 iulie 2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 12032 din 22.06.2018 iniţiată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 12036 din 22.06.2018 întocmit de către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;

Văzând avizul favorabil nr. 81 din 27.06.2018 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 18 din 27.06.2018 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 154 din 27.06.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 12313 din 27.06.2018 dat de Secretarul municipiului Roman.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „b”, „d”, alin. 4, lit. „a”, alin. 6, lit. „a”, pct. 4, ale art. 45, precum şi cele ale art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea
nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Acordul de colaborare dintre Municipiul Roman și S.C.VIOBETI COMIMPEX S.R.L pentru desfășurarea evenimentului Festivalurile istorice ale României – ZARGIDAVA – ediția I, la Roman, în perioada 6-8 iulie 2018, conform anexei (inclusiv Anexele A și B) la prezenta hotărâre.

Art. 2 Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin GHICA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU