HCL nr. 153 din 27.06.2018

0
HCL nr. 153 din 27.06.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 153 din 27.06.2018

privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 11896 din 20.06.2018 iniţiată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 11898 din 20.06.2018 întocmit de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;

Văzând avizul favorabil nr. 80 din 27.06.2018 al Comisiei de buget-finanţe, avizul favorabil nr. 17 din 27.06.2018 al Comisiei de cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 153 din 27.06.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 12313 din 27.06.2018 dat de Secretarul municipiului Roman.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „b”, „d”, alin. 4, lit. „a”, alin. 6, lit. „a”, pct. 4, precum şi art. 45 şi 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 1.000 lei pentru organizarea Caravanei Filmelor TIFF la Roman, în perioada 17-18 iulie 2018, conform Acordului de asociere din anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 100.000 lei pentru achiziționarea serviciilor artistice de reconstituire istorică din cadrul Proiectului Festivalurile istorice ale României – ZARGIDAVA – ediția I, la Roman, care se va desfășura în Parcul Zăvoi (fostul Cartodrom), în perioada 6 – 8 iulie 2018

Art. 3 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 2.000 lei pentru organizarea în bune condiții a evenimentelor „Petrecere în Ștrand”, în data de 13 iulie 2018 și respectiv 11 august 2018, conform Acordului de asociere din anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 1.450 lei pentru buna desfășurare a programului de educație non-formală și de dezvoltare personală GROW, ediția 2018, care se va derula în perioada 1 iulie – 31 iulie 2018, conform Acordului de asociere din anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu sumele aprobate.

Art. 6 Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin GHICA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU