HCL nr. 155 din 27.06.2018

0
HCL nr. 155 din 27.06.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 155 din 27.06.2018

privind aprobarea Acordului de asociere pentru desfășurarea evenimentului Roman Tuning Fest, în perioada 27-29 iulie 2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 12029 din 22.06.2018 iniţiată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 12031 din 22.06.2018 întocmit de către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;

Văzând avizul favorabil nr. 82 din 27.06.2018 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 19 din 27.06.2018 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 155 din 27.06.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 12313 din 27.06.2018 dat de Secretarul municipiului Roman.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „b”, „d”, alin. 4, lit. „a”, alin. 6, lit. „a”, pct. 4, ale art. 45, precum şi cele ale art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă taxa de amplasare a terasei de alimentație publică, în cuantum de 10 lei/m.p./zi și tariful de 90 lei/zi pentru foișorul nr. 22, pentru evenimentul Roman Tuning Fest din perioada 27-29 iulie 2018.

Art. 2 Se aprobă Acordul de asociere dintre Municipiul Roman, Club Sportiv Municipal Roman și Asociația Club Sportiv Autocustoms, pentru desfășurarea evenimentului Roman Tuning Fest, în perioada 27-29 iulie 2018, conform anexei (inclusiv Anexa A) la prezenta hotărâre.

Art. 3 Club Sportiv Municipal Roman și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin GHICA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU