HCL nr. 153 din 24.07.2019

0
HCL nr. 153 din 24.07.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 153 din 24.07.2019

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 220/2018 privind aprobarea Regulamentului privind regimul juridic, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 13378 din 10.07.2019 iniţiat de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 13379 din 10.07.2019 întocmit de către Direcția Servicii Edilitare;

Văzând avizul favorabil nr. 64 din 24.07.2019 al Comisiei pentru buget finanțe, avizul favorabil nr. 153 din 24.07.2019 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 14311 din 24.07.2019 dat de Secretarul general al Municipiului Roman;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 220/2018, precum și dispozițiile art. 129, alin. 2, lit. „d” și alin. 7, lit. „n” și „s” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. (1), lit. „a” din acelaşi act normativ:

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea anexei nr.1 din H.C.L. nr.220/2018, art.11, alin. 2, lit.”b”, care va avea următorul conținut: “Se stabilește o perioadă de 5(cinci) zile lucrătoare înaintea datei organizării primei licitații, perioadă în care se primesc cererile de solicitare a închirierii locurilor de parcare de reședință, împreună cu celelalte documente necesare(specificate pe formularul de cerere).Această perioadă va fi anunțată către populație prin canalele publice de informare ale Primăriei Municipiului Roman”

Art. 2 Se aprobă modificarea anexei nr.3_4 H.C.L. nr. 220/2018, alin.3, care va avea următorul conținut: „Constată că au fost îndeplinite condițiile legale privind organizarea licitației”

Art. 3 Se aprobă modificarea anexei nr. 2 din H.C.L. nr. 220/2018, care va avea următorul conținut:
Taxe și tarife privind exploatarea parcărilor de pe raza Municipiului Roman

  1. Tarif de bază contract închiriere loc parcare de reședință (în care este inclusă și taxa de teren) ………………………………………………………….. 120 lei/an
  2. Pentru parcările publice cu plată, evidenţiate prin marcaj de culoare albastră și indicatoare rutiere :
   • Tarif orar …………………………………….………. 1 leu/ oră
   • Tarif zilnic ……………………………………….…….. 5 lei/ zi
   • Abonament lunar………………………………….…… 40 lei/ lună
   • Abonament anual ……………………………… ……. 450 lei/ an
   • Abonament anual tip Riveran …………………………. 120 lei/ an
  3. Pentru parcările publice cu plată, acces cu bariere, evidenţiate prin marcaj de culoare albă și indicatoare rutiere (Piața Roman Vodă și Judecatorie):
   • Tarif orar …………………………………………….1 leu/ oră
   • Abonament lunar………………………………………40 lei/ lună
   • Abonament anual………………………………………450 lei/ an
   • Abonament anual tip Riveran………………………….120 lei/ an
  4. Acces Pietonal Ștefan cel Mare.
   • Tarif orar ……………………………………………….. 5 lei/oră
   • Abonament lunar ……………………………………….. 200 lei/ lună
   • Abonament anual tip Riveran (persoane juridice)……… 120 lei/an ”

Art. 4 Se aprobă modificarea anexei nr. 4 din H.C.L. nr. 220/ 2018, care va avea următorul conținut:

„ LOCAŢIILE PARCĂRILOR PUBLICE CU PLATĂ

►Locaţiile parcărilor publice cu plată, evidenţiate prin marcaj de culoare albastră și indicatoare rutiere, sunt următoarele:

 1. Str. Dobrogeanu Gherea
 2. Bd. Roman Mușat
 3. Str. Ştefan cel Mare
 4. Str. Tineretului
 5. Str. Oituz
 6. Str. Libertății
 7. Str. CuzaVodă
 8. Str. Unirii (în spatele Casei de Cultură)
 9. Parcarea din zona fântânii arteziene situate pe Bdul Roman Muşat, vis-à-vis de Spitalul vechi
 10. Parcarea dintre sediul Telekom şi clădirea Poştei din Cuza Vodă 11. Str.Sucedava.

►Locaţiile parcărilor publice cu plată, acces cu bariere, evidenţiate prin marcaj de culoare albă și indicatoare rutiere, sunt următoarele:

 1. Piața Roman Vodă;
 2. Judecătorie.

►Pietonal Ștefan cel Mare – acces cu bariere.

Art. 5 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dragoș-Viorel MOROȘANU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU