HCL nr. 153 din 17.08.2020

  0
  349

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 153 din 17.08.2020

  privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Luând în considerare cererea de demisie a dlui George-Alexandru Bălan, înregistrată la Primăria municipiului Roman cu nr. 15882/14.08.2020;

  Având în vedere referatul constator nr. 15901 întocmit de dna RoxanaIoana Iorga – Viceprimar cu atribuții de primar și de către Secretarul general al municipiului Roman;

  Văzând avizul pentru legalitate nr. 15943 din data de 17.08.2020 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 4 din 17.08.2020 al Comisiei de validare, precum și avizul favorabil nr. 163 din 17.08.2020 al Comisiei juridice;

  Având în vedere prevederile art. 204, alin. 2, lit. „a” și alin. (3), art. 602 din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum si ale Regulamentului de organizare si funcționare al Consiliului Local al municipiului Roman și cu respectarea art. 30 – 34, din Legea nr. 215/2001R privind administrația publică locală coroborate cu art. 597, alin. 2, lit. „e” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

  În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 1, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și cele ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din același act normativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se constată încetarea de drept, înainte de termen, a mandatului de consilier local pentru d-nul George-Alexandru BĂLAN şi se declară vacantă funcția de consilier local a acestuia.

  Art. 2 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului Roman, persoanelor și autorităților interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Daniela-Gabriela SUMAN

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU