HCL nr. 152 din 27.06.2018

0
HCL nr. 152 din 27.06.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 152 din 27.06.2018

privind modificarea H.C.L. nr. 30/2014 privind aprobarea/modificarea unor contracte

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 11994 din 21.06.2018 înaintată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialiate nr. 11995 din 21.06.2018 întocmit de către Biroul JuridicContencios;

Văzând avizul favorabil nr. 34 din 27.06.2018 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, avizul favorabil nr. 152 din 27.06.2018 al Comisiei juridice precum şi avizul pentru legalitate nr. 12313 din 27.06.2018 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

Având în vedere prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” și alin. 5, lit. „a” și „b”, ale art. 36, alin. 2, lit. „d”, precum și ale alin. 6, lit. „a”, pct. 14 din Legea nr. 215/2001R;

În temeiul art. 45, alin. 1, lit. „a” şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea și completarea anexelor 1-8 din H.C.L. nr. 30/2014, după cum urmează:

La cap. I din fiecare anexă la H.C.L. nr. 30/2014, se introduce alin. (2), care va avea următorul conținut:
(2) CLAUZE GENERALE REFERITOARE LA PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
2.1 Colectarea și prelucrarea datelor personale se va face în conformitate cu legislația în vigoare, în modalități care asigură confidențialitatea și securitatea adecvată a acestor date, in vederea asigurării protecției împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.
2.2 În procesul de prelucrarea a datelor cu caracter personal, se vor aplica prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protecția datelor și ale legislației naționale.
2.3 Scopul prelucrării: Datele cu caracter personal ale contractantului, comunicate în cadrul prezentului contract, vor fi prelucrate în scopul executării prezentului contract.
2.4 Categorii de date: Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în vederea executării prezentului contract sunt următoarele: (de ex.: nume și prenume, adresă, serie și număr carte de identitate, cod numeric personal, număr de telefon/fax, adresă de poștă electronică, cod bancar).
2.5 Datele personale, comunicate de contractant în cadrul prezentului contract, pot fi comunicate instituțiilor publice, în conformitate cu obligațiile legale care îi revin acestuia.
2.6 În situația în care este necesară prelucrarea datelor personale ale contractantului în alte scopuri decât cele prevăzute la pct. 2.3, acesta va fi informat și i se va solicita acordul scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
2.7 Contractantul are dreptul la informare și acces la datele cu caracter personal, dreptul la rectificare, actualizare, portabilitate, ștergere, la restricționare și opoziție în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
2.8 Datele personale ale contractantului vor fi păstrate de autoritea publică pe întreaga perioadă de executare a contractului și ulterior încetării acestuia, în conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea documentelor”.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 30/2014 rămân neschimbate.

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin GHICA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU