HCL nr. 151 din 27.06.2018

  0
  1149

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 151 din 27.06.2018

  privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Având în vedere:

  • expunerea de motive nr. 11934/2018 iniţiată de către Primarul Municipiului Roman – domnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 1935/2018 întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Salarizare;
  • avizul nr. 11913/30899/2018 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
  • avizul favorabil nr. 79 din 27.06.2018 al Comisiei pentru buget-finanţe, avizul favorabil nr. 151 din 27.06.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 12313 din 27.06.2018 dat de Secretarul Municipiului Roman;
  • prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) şi alin. (3), lit. b) din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  În temeiul art. 45, alin. (1) şi al art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă funcţiile publice, organigrama şi statele de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică, conform anexelor nr. 1 – 8, parte integrantă din prezenta hotărâre;

  Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 268 din 21.12.2017 cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă;

  Art. 3 Primarul Municipiului Roman, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

  Art. 4 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate, prin grija Secretarului Municipiului Roman.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Constantin GHICA

  Contrasemnează,
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU