HCL nr. 151 din 27.06.2018

0
HCL nr. 151 din 27.06.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 151 din 27.06.2018

privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere:

  • expunerea de motive nr. 11934/2018 iniţiată de către Primarul Municipiului Roman – domnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 1935/2018 întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Salarizare;
  • avizul nr. 11913/30899/2018 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
  • avizul favorabil nr. 79 din 27.06.2018 al Comisiei pentru buget-finanţe, avizul favorabil nr. 151 din 27.06.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 12313 din 27.06.2018 dat de Secretarul Municipiului Roman;
  • prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) şi alin. (3), lit. b) din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

În temeiul art. 45, alin. (1) şi al art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă funcţiile publice, organigrama şi statele de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică, conform anexelor nr. 1 – 8, parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 268 din 21.12.2017 cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă;

Art. 3 Primarul Municipiului Roman, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art. 4 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate, prin grija Secretarului Municipiului Roman.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin GHICA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU