HCL nr. 151 din 30.06.2021

0
HCL nr. 151 din 30.06.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 151 din 30.06.2021

privind desemnarea comisiei de contestații pentru închirierea imobilelor (spații comerciale și terenuri) aflate în proprietatea publică/privată a municipiului Roman, cu drept de administrare de către Direcția Administrare Piețe

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 46879 din 22.06.2021 înaintat de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 47112 din 23.06.2021 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul de legalitate nr. 47583 din 24.06.2021 al Secretarului General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 51 din 28.06.2021 al Comisiei pentru urbanism si amenajarea teritoriului, avizul favorabil nr. 160 din 28.06.2021 al Comisiei juridice;

Luând în considerare prevederile art. 317, ale art. 338, alin. 2, ale art. 108, alin. (1), lit. „b” și „c”, ale 129, alin. (1), lit. „c” și alin. 6, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57 din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se desemnează Comisia de contestații cu privire la modul de desfășurare al licitației pentru închirierea imobilelor aflate în proprietatea publică/privată a Municipiului Roman și administrarea Direcției Administrare Piețe:

  1. Membru: Constantin Ghica – consilier local;
  2. Secretar: Doinița Maftei – reprezentant locator;
  3. Membru- Elena Călugăru – reprezentant locator;
  4. Membru- Elena Duminică – reprezentant locator;
  5. Membru- reprezentant al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Art. 2 Se modifică pct. 9.9. din anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 52/2021, pct. 9.9 din anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 80/202 și pct. 9.9 din anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 92/2021 (Caiet de sarcini pentru închirierea prin licitație publică a spațiilor comerciale/terenurilor proprietate publică și private a municipiului Roman, cu drept de administrare de către Direcția Administrare Piețe), care va avea următorul conținut:
„9.9. Eventualele contestaţii cu privire la modul de desfășurare al licitației se depun la sediul organizatorului în termen de 48 de ore de la data desfăşurării licitaţiei, iar comisia de soluţionare a contestaţiilor, numită prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Roman, va analiza şi instrumenta contestaţiile înregistrate în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora”.

Art. 3 Secretarul general al Municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Alexandru BĂLAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU