HCL nr. 152 din 30.06.2021

0
HCL nr. 152 din 30.06.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 152 din 30.06.2021

privind aprobarea concesionării prin licitație a unor terenuri

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 45450 din 16.06.2021 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – d-nul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 45757 din 17.06.2021 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul de legalitate nr. 47583 din 24.06.2021 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 52 din 28.06.2021 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 161 din 28.06.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R modificată şi completată, ale art. 39, art. 48, alin. 3, art. 56, alin. 1 şi anexei 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

În temeiul dispoziţiilor art. 108, alin. 1, lit. „b” și „c”, art. 129, alin. 2, lit. “c” și alin. 6, lit. „a” şi „b”, ale art. 139, alin. 3, ale art. 140, alin. 1, ale art. 362, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă Studiul de Oportunitate nr. 46010/17.06.2021 privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 520 mp, situat în mun. Roman – Str. Colectorului nr. 6 având nr. cadastral 59715, înscris în Cartea Funciară nr. 59715, aflat în domeniul privat al municipiului Roman fiind înscris la poziția 10 din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 214/26.09.2019.

Art. 2 Aprobă Studiul de Oportunitate nr. 46012/17.06.2021 privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 1200 mp, situat în mun. Roman – Artera Vest nr. 5 având nr. cadastral 59822, înscris în Cartea Funciară nr. 59822, aflat în domeniul privat al municipiului Roman fiind înscris la poziția 13 din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 138/26.07.2016.

Art. 3 Aprobă concesionarea prin licitație publică, a terenului proprietate privată a Municipiului Roman, în suprafață de 520 mp., așa cum este descris la art. 1 și a terenului proprietate privată a Municipiului Roman, în suprafață de 1200 mp., așa cum este descris la art. 2 în scopul construirii unor imobile cu destinația de spații de depozitare, servicii sau producție.

Art. 4 Se aprobă redevența de pornire a licitației de 4,2 euro/mp/an, respectiv de 3,2 euro/mp/an.

Art. 5 Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prezenta hotărâre, în conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru concesionarea imobilelor (terenuri, clădiri) aflate în proprietatea publică și privată a Municipiului Roman.

Art. 6 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Alexandru BĂLAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU