HCL nr. 150 din 27.06.2018

0
HCL nr. 150 din 27.06.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 150 din 27.06.2018

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 136/2018 privind aprobarea semnării contractului de credit de investiții în valoare de 48.300.000 lei, a contractului de ipotecă asupra creanțelor din veniturile bugetare ale autorității administrației publice locale si a contractului de ipoteca mobiliara (garanție mobiliară) asupra contului curent deschis la CEC Bank SA al Primariei Roman, conform garanției acceptate din oferta nr. NT/B/6215 data 08.05.2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) şi alin. (4), lit. b), art. 45, alin. (2), art. 63, alin. (1), lit. c) şi alin. (4) lit. c), precum şi ale art. 115, alin. (1), lit. b), alin. (3), (5) şi (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001R, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale H.G. nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând seama de prevederile art. 43, alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, ţinând seama de prevederile art. 1.166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii, luând act de:

a) Hotărârea nr. 5332/22.05.2018, înregistrată sub nr. 10290/29.05.2018, a Comisiei de Autorizare a împrumuturilor locale din cadrul M.F.P. ;
b) Expunerea de motive prezentată de către primarul Municipiului Roman, în calitatea sa de iniţiator, înregistrată sub nr. 11844 /20.06.2018;
c) Raportul de specialitate al Direcției Economice, înregistrat sub nr. 11845/20.06.2018;
d) Avizul favorabil nr. 78 din 27.06.2018 al comisiei pentru buget-finanțe, avizul favorabil nr. 150 din 27.06.2018 al comisiei juridice, precum și avizul de legalitate nr. 12313 din 27.06.2018 al Secretarului Municipiului Roman;

constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local aprobate prin H.C.L. nr. 84 din 29.03.2018 privind aprobarea listei cu obiectivele de investiții ce se vor finanța din împrumut.

Consiliul Local al UAT Municipiul Roman adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1 Se modifică și se completează H.C.L. nr. 136/2018, după cum urmează:

Titlul hotărârii va avea următorul conținut: „ privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 136/2018 privind aprobarea semnării contractului de credit de investiții în valoare de 48.300.000 lei , a contractului de ipotecă asupra creanțelor din veniturile bugetare ale autorității administrației publice locale si a contractului de ipoteca mobiliara (garanție mobiliară) asupra contului curent deschis la CEC Bank SA al Primariei Roman, conform garanției acceptate din oferta nr. NT/B/6215 data 08.05.2018”.

Articolul 1 va avea următorul conținut:

Art. 1: Se aprobă semnarea contractului de credit de investiții în valoare de 48.300.000 lei , a contractului de ipotecă asupra creanțelor din veniturile bugetare ale autorității administrației publice locale si a contractului de ipoteca mobiliara (garanție mobiliară) asupra contului curent deschis la CEC Bank SA al Primariei Roman în condițiile ofertei financiare angajante nr. NT/B/6215 din 08.05.2018 precum și a draftului contractului de credit de investiții (Anexa nr. 1 și anexa nr. 2), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre”.

Articolul 2 va avea următorul conținut:

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul UAT Municipiul Roman și directorul executiv al Directiei Economice”.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului UAT Municipiul Roman, în termenul prevăzut de lege, primarului UAT Municipiul Roman și Direcției Economice.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin GHICA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU