HCL nr. 149 din 19.06.2019

0
HCL nr. 149 din 19.06.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 149 din 19.06.2019

privind încheierea unui contract de comodat cu Centrul Local A.P.I.A. Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 11570 din 19.06.2019 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 11572 din 19.06.2019 întocmit de Direcţia Juridică și Administrație Publică și Direcția Administrativă;

Având în vedere cererea nr. 8065/19.04.2019, formulata de Centrul Local APIA Roman, prin care solicită comodatarea unui spațiu cu destinația de birouri, în vederea organizarii sediului local;

Văzând avizul favorabil nr. 55 din 19.06.2019 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 149 din 19.06.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 11564 din 19.06.2019 al Secretarului municipiului Roman;

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit „a”, ale art. 45, alin. 3, ale art. 124, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. ”b” din Legea nr. 215/2001R a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă darea în comodat a 3 camere în suprafaţă totala de 75 de mp, situate la etajul 1 al imobilului din str. Ştefan cel Mare, nr. 246 (Clubul Petrotub), respectiv camerele 21, 23, 25, pentru o perioadă de 2 ani, către Centrul Local A.P.I.A. Roman .
Perioada prevăzută în alineatul precedent se va putea prelungi prin act adiţional, cu o perioadă egală cu jumătate din durata iniţială.

Art. 2 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Roman prin serviciile specializate, să semneze acest contract.

Art. 3 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dragoș-Viorel MOROȘANU

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU