HCL nr. 149 din 27.06.2018

0
HCL nr. 149 din 27.06.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 149 din 27.06.2018

privind modificarea H.C.L. nr. 233/2017 privind aprobarea preluării în proprietatea municipiului Roman a unui apartament

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 11836 din 19.06.2018 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu MICU, precum şi raportul de specialitate nr. 11837 din 19.06.2018 al Biroului Juridic-Contencios;

Văzând avizul favorabil nr. 77 din 27.06.2018 al Comisiei pentru bugetfinanţe, avizul favorabil nr. 38 din 27.06.2018 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 149 din 27.06.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 12313 din 27.06.2018 al Secretarului municipiului Roman;

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. “c” şi alin. 5, lit. „b”, ale art. 123, ale art. 45, precum şi cele ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se modifică și se completează art. 2, alin. 1 din H.C.L. nr. 233/2017 privind aprobarea preluării în proprietatea municipiului Roman a unui apartament, care va avea următorul conținut:

„Art. 2. (1): Se aprobă raportul de expertiză tehnică în specialitate construcţii realizat de expert – Buleu Elena, așa cum a fost completat prin Raportul de expertiză nr. 163/11.06.2018, anexă parte integrantă din prezenta hotărâre, şi plata despăgubirii către proprietar la valoarea înscrisă în completarea la raportul de expertiză întocmit de expert – Buleu Elena, în echivalent lei”.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 233/2017 rămân neschimbate.

Art. 3 Secretarul Municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin GHICA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU