HCL nr. 14 din 31.01.2018

  0
  1134

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 14 din 31.01.2018

  privind aprobarea indicilor de generare a deşeurilor municipale şi asimilabile, pe tipuri de activitate, pentru persoanele juridice din municipiul Roman

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 1527 din 25.01.2018 inițiată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 1528 din 25.01.2018 întocmit de către Direcția Tehnică şi Investiţii;
  Văzând avizul favorabil nr. 6 din 31.01.2018 al Comisia pentru administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 14 din 31.01.2018 al Comisiei juridice, precum și avizul de legalitate nr. 1924 din 31.01.2018 al Secretarului Municipiului Roman;
  Luând în considerare art. 42, alin. 8 din Legea nr. 51/2006 Republicată – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare precum și cele art. 24, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 101/2006 Republicat – Legea serviciului de salubrizare a localităților cu modificările și completările ulterioare;
  În temeiul art. 36, alin. (2), lit. „d” şi alin. (6), lit. „a”, pct. 14, ale art. 45, alin.1, precum și cele ale art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001R a administraţiei publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă tabelul cu indicii de generare a deşeurilor municipale şi asimilabile, pe tipuri de activitate, pentru persoanele juridice din municipiul Roman, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
  Art. 2 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.03.2018, dată la care H.C.L. nr. 199 din 26.11.2015 se abrogă.
  Art. 3 (1) Hotărârea se comunică prefectului judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija Secretarului Municipiului Roman.
  (2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice locale, cât şi prin site–ul oficial al Primăriei Municipiului Roman: www.primariaroman.ro.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,
  Radu Cătălin CURPĂN

  Contrasemnează
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU