HCL nr. 14 din 31.01.2018

0
HCL nr. 14 din 31.01.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 14 din 31.01.2018

privind aprobarea indicilor de generare a deşeurilor municipale şi asimilabile, pe tipuri de activitate, pentru persoanele juridice din municipiul Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 1527 din 25.01.2018 inițiată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 1528 din 25.01.2018 întocmit de către Direcția Tehnică şi Investiţii;
Văzând avizul favorabil nr. 6 din 31.01.2018 al Comisia pentru administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 14 din 31.01.2018 al Comisiei juridice, precum și avizul de legalitate nr. 1924 din 31.01.2018 al Secretarului Municipiului Roman;
Luând în considerare art. 42, alin. 8 din Legea nr. 51/2006 Republicată – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare precum și cele art. 24, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 101/2006 Republicat – Legea serviciului de salubrizare a localităților cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 36, alin. (2), lit. „d” şi alin. (6), lit. „a”, pct. 14, ale art. 45, alin.1, precum și cele ale art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001R a administraţiei publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă tabelul cu indicii de generare a deşeurilor municipale şi asimilabile, pe tipuri de activitate, pentru persoanele juridice din municipiul Roman, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.03.2018, dată la care H.C.L. nr. 199 din 26.11.2015 se abrogă.
Art. 3 (1) Hotărârea se comunică prefectului judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija Secretarului Municipiului Roman.
(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice locale, cât şi prin site–ul oficial al Primăriei Municipiului Roman: www.primariaroman.ro.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Radu Cătălin CURPĂN

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU