HCL nr. 14 din 26.01.2023

0
HCL nr. 14 din 26.01.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 14 din 26.01.2023
privind aprobarea vânzării unei locuințe în condițiile Legii 112/1995

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând Proiectul de hotărâre nr. 3524 din 17.01.2023 și referatul de aprobare nr. 3528 din 17.01.2023 înaintate de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul comun de specialiate nr. 3968 din 18.01.2023 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică – Biroul Evidență Patrimoniu și Asociații de Proprietari și Direcția Economică;

Văzând avizul de legalitate nr. 5274 din 20.01.2023 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 12 din 25.01.2023 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 14 din 25.01.2023 al Comisiei juridice;

Având în vedere:

  • Legea nr. 112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările și completările ulterioare;
  • Hotărârea nr. 20 din 17 ianuarie 1996 privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, Republicată;
  • Legea nr. 10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Hotărârea Guvernului României nr. 250 din 7 martie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989;
  • prevederile art. 129, alin. 2, lit. c) și alin. (6), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 139, alin. (2), al art. 140, precum și al art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă Raportul de evaluare nr. 30-2/30.11.2022, întocmit de evaluator ANEVAR Stejar Romică, al imobilului situat în municipiul Roman, Str. Sucedava nr. 197, jud. Neamț, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 11.800 lei.

Art. 2. Se aprobă vânzarea directă cu plata integrală, către doamna Sîn-Vasile Loredana, a imobilului cu destinația de locuință situat în Roman, str. Sucedava nr. 197, compus din clădirea C1-Locuință, având regim de înălțime P+1, suprafață construită la sol de 23 mp, suprafață construită desfășurată de 39 mp, și clădirea C2-anexă, având regim de înălțime-P, în suprafață construită de 9 mp, înscris în Cartea Funciară a Municipiului Roman nr. 60664, având numerele cadastrale 60664-C1 și 60664-C2.

Art. 3. Terenul aferent locuinței și curții în suprafață de 65 mp, va face obiectul emiterii titlului de proprietate în condițiile art. 27 alin. 2, pct. 3 din Legea 18/1991 republicată privind fondul funciar , modificată cu legea 87/2020.

Art. 4. Se aprobă prețul vânzării în sumă totală de 11.800 lei, din care 11.300 lei pentru clădirea cu număr cadastral 60664-C1 și 500 de lei pentru clădirea cu număr cadastral 60664-C2, conform Raportului de Evaluare nr. 30-2/30.11.2022, întocmit de evaluator ANEVAR Stejar Romică, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre;

Art. 5. Se acordă mandat primarului municipiului Roman să îndeplinească toate formalitățile necesare vânzării imobilului menționat la art. 1 și să semneze, la notar, contractul de vânzare-cumpărare cu privire la acest imobil;

Art. 6. Directia Juridica și Administrație Publică și Direcția Economică, vor duce la indeplinire prezenta hotarare

Art. 7. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Gheorghe-Ovidiu MĂRTICI

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0