HCL nr. 148 din 27.06.2018

0
HCL nr. 148 din 27.06.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 148 din 27.06.2018

privind modificarea H.C.L. nr. 253/2016 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi funcţionare a Direcţiei Administrare Pieţe şi Iluminat Public

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 11828 din 19.06.2018 înaintată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 11829 din 19.06.2018 întocmit de către Direcţia Administrare Pieţe şi Iluminat Public;

Văzând avizul favorabil nr. 76 din 27.06.2018 al Comisiei pentru bugetfinanţe, avizul favorabil nr. 148 din 27.06.2018 al Comisiei juridice precum şi avizul pentru legalitate nr. 12313 din 27.06.2018 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 3, lit. „b”, ale art. 45, alin. 1 şi al art. 115, alin. 1, lit. „b”din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea anexei nr. 3 la H.C.L. nr. 253/2016 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei Administrația Pieţelor Bazar, Obor așa cum a fost modificată prin anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 39/2018, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcţia Administrare Pieţe şi Iluminat Public va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin GHICA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU