HCL nr. 148 din 19.06.2019

  0
  895

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 148 din 19.06.2019

  privind modificarea H.C.L. nr. 219 din 18.12.2015 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 11420/14.06.2019 inițiată de către Primarul Municipiului Roman – Lucian Ovidiu Micu, precum și raportul de specialitate nr. 11421/14.06.2019 , întocmit şi înaintat de către Club Sportiv Municipal Roman;

  Având în vedere Referatul nr. 2064/13.06.2019 întocmit de către CSM ROMAN, precum și Hotărârea Consiliului de Administrație al C.S.M. Roman nr. 45/14.06.2019;

  Văzând avizul favorabil nr. 61 din 19.06.2019 al Comisiei pentru bugetfinanțe, avizul favorabil nr. 148 din 19.06.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 11564 din 19.06.2019 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

  În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. b) din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  În temeiul art. 45 şi al art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală,

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă modificarea anexei nr. 2 (Organigrama CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN) la H.C.L. nr. 219/2015 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre;

  Art. 2 Se aprobă modificarea anexei nr. 3 (Stat de Functii CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN) la H.C.L. nr. 219/2015 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

  Art. 3 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Dragoș-Viorel MOROȘANU

  Contrasemnează,
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU