HCL nr. 148 din 30.07.2020

0
HCL nr. 148 din 30.07.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 148 din 30.07.2020

privind modificarea H.C.L. nr. 126/26.06.2020 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare înregistrat sub nr. 98254 din 16.07.2020 inițiat de către domnul Lucian – Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum si raportul de specialitate nr. 98255 din 16.07.2020 întocmit de către Direcţia Impozite şi Taxe Locale;

Văzând avizul de legalitate nr. 14404 din 24.07.2020 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 56 din 28.07.2020 al comisiei pentru buget–finanţe, precum și avizul favorabil nr. 149 din 28.07.2020 al comisiei juridice;

Luând în considerare prevederile O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „c”, al art. 136, alin. 1 și alin. 8, al art. 139, alin. 3, al art. 140, precum şi al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 126 din 26.06.2020 conform anexei nr. 1 – parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 (1) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretar general al Municipiului Roman.
(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice locale, cât şi prin site–ul oficial al Primăriei Municipiului Roman: www.primariaroman.ro.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU