HCL nr. 149 din 30.07.2020

0
HCL nr. 149 din 30.07.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 149 din 30.07.2020

privind aprobarea rectificării unor contracte de vânzare cumpărare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 13833 din 17.07.2020 iniţiat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 13908 din 20.07.2020 întocmit de Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 14404 din 24.07.2020 dat de secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 63 din 28.07.2020 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 150 din 28.07.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale și ale O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, precum și ale H.C.L. nr. 104/14.11.2005 privind reglementarea situației arhivei fostului S.C. GOSCOM S.A. Roman;

Luând în considerare adresele transmise de Direcția Municipal Locato și înregistrate la Primăria municipiului Roman sub nr. 13688/15.07.2020 și 13689/15.07.2020;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (14), ale art. 139, alin. 1, ale art. 140, alin. (1) precum și cele ale art. 196, alin. (1), lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 2615/28.10.1991 încheiat între RAGLT Roman și dnii Mihăieș Maria și Eronim, ce are ca obiect apartamentul nr. 13, situat în blocul 10, scara C, etajul 4 din str. C.A. Rosetti, mun. Roman, jud. Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorilor, respectiv Mihăeș Maria și Eronim în loc de Mihăieș Maria și Eronim, cum greșit s-a menționat.

Art. 2 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 2070/31.07.1991 încheiat între RAGLT Roman și dnii Giurgilă Victor și Angelica, ce are ca obiect apartamentul nr. 56, situat în blocul 1, scara F, etajul 1 din str. Fd. Dr. Felix, mun. Roman, jud. Neamț, în sensul înscrierii corecte a adresei apartamentului, respectiv apartamentul nr. 56, situat în blocul 2, scara E, etajul 1 din str. Fd. Dr. Felix, mun. Roman, Jud. Neamț în loc de blocul 1, scara F cum greșit s-a menționat.

Art. 3 Primarul municipiului Roman, prin serviciile de specialitate și Direcția Municipal Locato va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU