HCL nr. 147 din 30.07.2020

  0
  652

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 147 din 30.07.2020

  privind aprobarea concesionării prin licitație a unui teren

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând referatul de aprobare nr. 14220 din 22.07.2020 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 14281 din 23.07.2020 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

  Văzând avizul de legalitate nr. 14404 din 24.07.2020 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 62 din 28.07.2020 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 148 din 28.07.2020 al Comisiei juridice;

  Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R modificată şi completată, ale art. 39, art. 48, alin. 3, art. 56, alin. 1 şi anexei 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

  În temeiul dispoziţiilor art. 108, alin. 1, lit. „b” și „c”, art. 129, alin. 2, lit. “c” și alin. 6, lit. „a” şi „b”, ale art. 139, alin. 3, ale art. 140, alin. 1, ale art. art. 362, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Aprobă Studiul de Oportunitate nr. 14.219/22.07.2020 privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 4982 mp, situat în mun. Roman -punct ”Poligon” având nr. cadastral 59906, înscris în Cartea Funciară nr. 59906, aflat în domeniul privat al municipiului Roman fiind înscris la poziția 1 din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 85/28.04.2020.

  Art. 2 Aprobă concesionarea prin licitație publică, a terenului proprietate privată a Municipiului Roman, în suprafață de 4982 mp., în scopul construirii de locuințe.

  Art. 3 Se aprobă redevența de pornire a licitației de 0,6 euro/mp/an.

  Art. 4 Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prezenta hotărâre, în conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru concesionarea imobilelor (terenuri, clădiri) aflate în proprietatea publică și privată a Municipiului Roman.

  Art. 5 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Ioana Roxana IORGA

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU